Noodnummer 101

Managementondersteuning

 
In deze afdeling zijn de diensten ondergebracht die instaan voor de interne controle en kwaliteitsbewaking van de dienstverlening.

De afdeling managementondersteuning is op strategisch niveau belast met de opmaak van het zonaal veiligheidsplan en verleent haar medewerking aan de opmaak en supervisie (kwaliteitscontrole inzake de opmaak, doelstellingen, meetindicatoren…) van de diverse actieplannen. De afdeling staat, in het raam van de beleidsvoorbereiding, in voor het opzetten en uitvoeren van strategische analyses die het politieel beleid moeten ondersteunen. De afdeling staat tevens in voor de coördinatie van de evaluatiemomenten in de zonale veiligheidsraad, met betrekking tot de bereiken van de diverse strategische doelstellingen.

 

Op operationeel niveau is de afdeling verantwoordelijk voor de politionele kwaliteitsbewaking in de politiezone. Enerzijds waarborgt zij de controle op het individueel en collectief handelen van het personeel, anderzijds staat zij in voor de uitvoering van beleidsevaluaties en de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

De afdeling staat in voor de opvolging en sturing van de externe klachten. Zij formuleert adviezen aan de korpschef betreffende de te nemen maatregelen. In opdracht wordt een vooronderzoek en desgevallend tuchtonderzoek opgestart.

De afdeling bestaat uit:

Het afdelingshoofd neemt samen met zijn diensten de nodige maatregelen om te zorgen dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit vertaalt zich in het ontwikkelen van interne bedrijfsprocessen en het op elkaar afstemmen van de werking van de diverse diensten. Samengevat: operationeel beheer moet ervoor zorgen dat er procesmatig zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. 

Contactgegevens

Hoofdcommissaris Georges Aeck
Afdelingshoofd/adjunct-korpschef
Ter Waarde 54
8900 Ieper
   
Tel.: 057 230 522
Fax: 057 230 529
E-mail: georges.aeck@police.belgium.eu
 
 
 

Lokaal informatie kruispunt (LIK)

Het LIK is een doorgeefluik voor dossiers naar het parket en andere politiezones. Daarnaast coördineert de dienst bijkomende opdrachten in dossiers (APO's). Andere taken zijn het archiveren van pv's en het invoeren van gegevens in de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank). Het LIK vormt ook een aanspreekpunt voor alle vragen over administratie van dossiers.

Contactgegevens:

Lokaal informatie kruispunt
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 510
Fax: 057 230 519
E-mail: PZ.ArroIeper.LIK@police.belgium.eu
 
Openingsuren
Aanwezigheid: van 8.00-16.30 uur op werkdagen 
 

Kwaliteitszorg

De dienst kwaliteitszorg ondersteunt de korpsleiding bij het op koers houden van de organisatie. De bestemming van het politiebedrijf wordt door de korpsoverheden, de burgemeesters en de procureur, bij middel van strategische doelstellingen vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan voor een periode van 4 jaar. Deskundige ondersteuning wordt geboden bij de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van de actie- en verbeterplannen. Aan de hand van stuurborden worden de resultaten van de werking van de organisatie in beeld gebracht.

Met behulp van statistische en geografische meetinstrumenten wordt de evolutie van de veiligheid en leefbaarheid in onze politiezone op de voet opgevolgd. Op die manier kan de korpsleiding doelgericht besturen door middel van monitoring van de resultaten.

In een streven naar een voortdurende verbetering van ons politiebedrijf wil de dienst kwaliteitszorg tevens een antwoord bieden op alle interne vragen naar inhoudelijke en methodologische ondersteuning. In samenspraak met de collega's worden specifieke instrumenten en producten ontwikkeld om de interne werking te vergemakkelijken en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Om dit alles in de praktijk te kunnen brengen staat de dienst kwaliteitszorg onder andere in voor:

  • De opmaak van het zonaal veiligheidsplan
  • Het ontwikkelen van praktische managementinstrumenten en het ondersteunen van het gebruik
  • Het uitvoeren van strategische analyses in prioritaire aandachtsgebieden
  • Het ontwikkelen, begeleiden van de uitvoering en evaluatie van actieplannen en verbetertrajecten
  • Het bieden van ondersteuning bij de opmaak van werk- en beleidsdocumenten
  • Het uitvoeren van procesgerichte analyses van deelwerkingen van het korps
  • Het in beeld brengen en analyseren van de resultaten van het korps

 

Contactgegevens: 

Adviseur Marc Doize
Diensthoofd/beleidsadviseur/strategisch analist
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 524
Fax: 057 230 529
E-mail: marc.doize@police.belgium.eu
  
Inspecteur Dirk Loyson
GIS-coördinator
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 515
Fax: 057 230 529
E-mail: dirk.loyson@police.belgium.eu
 
 

Organisatiebeheersing

De dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aan hen toegewezen tuchtonderzoeken (intern toezicht) ten behoeve van de gewone en hogere tuchtoverheid, en werkt samen met het Vast Comité P, de algemene inspectie van de geïntegreerde politie en in voorkomend geval met toezichtdiensten van andere politiekorpsen.

Op basis van de uitgevoerde klachtonderzoeken door de lijnverantwoordelijken, van de aan hen opgedragen dossiers, formuleert zij op beleidmatig vlak adviezen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Contactgegevens:

Organisatiebeheersing
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 518
Fax: 057 230 529
E-mail: organisatiebeheersing@police.belgium.eu