Noodnummer 112

Operationeel Beheer

 
In deze afdeling zijn de diensten ondergebracht die instaan voor de interne controle en kwaliteitsbewaking van de dienstverlening.

De afdeling bestaat uit:

  • Lokaal informatie kruispunt (LIK): bewaker van de kwaliteit van de gerechtelijke dossiers
  • Dienst kwaliteitszorg: opvolging van wat er in de zone gebeurt en hoe er efficiënter kan gewerkt worden
  • Intern toezicht: behandelen van klachten van burgers en controle op de interne werking van personeelsleden en diensten

Het afdelingshoofd neemt samen met zijn diensten de nodige maatregelen om te zorgen dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit vertaalt zich in het ontwikkelen van interne bedrijfsprocessen en het op elkaar afstemmen van de werking van de diverse diensten. Samengevat: operationeel beheer moet ervoor zorgen dat er procesmatig zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. 

Contactgegevens

Hoofdcommissaris Georges Aeck
Afdelingshoofd/adjunct-korpschef
Ter Waarde 54
8900 Ieper
   
Tel.: 057 230 522
Fax: 057 230 529
E-mail: operationeel_beheer@arroieper.be
 

Lokaal informatie kruispunt (LIK)

Het LIK is een doorgeefluik voor dossiers naar het parket en andere politiezones. Daarnaast coördineert de dienst bijkomende opdrachten in dossiers (APO's). Andere taken zijn het archiveren van pv's en het invoeren van gegevens in de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank). Het LIK vormt ook een aanspreekpunt voor alle vragen over administratie van dossiers.

Contactgegevens:

Lokaal informatie kruispunt
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 510
Fax: 057 230 519
E-mail: LIK@arroieper.be
 
Openingsuren
Aanwezigheid: van 8.00-16.30 uur op werkdagen 
 

Kwaliteitszorg

De dienst kwaliteitszorg ondersteunt de korpsleiding bij het op koers houden van de organisatie. De bestemming van het politiebedrijf wordt door de korpsoverheden, de burgemeesters en de procureur, bij middel van strategische doelstellingen vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan voor een periode van 4 jaar. Deskundige ondersteuning wordt geboden bij de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van de actie- en verbeterplannen. Aan de hand van stuurborden worden de resultaten van de werking van de organisatie in beeld gebracht.

Met behulp van statistische en geografische meetinstrumenten wordt de evolutie van de veiligheid en leefbaarheid in onze politiezone op de voet opgevolgd. Op die manier kan de korpsleiding doelgericht besturen door middel van monitoring van de resultaten.

In een streven naar een voortdurende verbetering van ons politiebedrijf wil de dienst kwaliteitszorg tevens een antwoord bieden op alle interne vragen naar inhoudelijke en methodologische ondersteuning. In samenspraak met de collega's worden specifieke instrumenten en producten ontwikkeld om de interne werking te vergemakkelijken en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Om dit alles in de praktijk te kunnen brengen staat de dienst kwaliteitszorg onder andere in voor:

  • De opmaak van het zonaal veiligheidsplan
  • Het ontwikkelen van praktische managementinstrumenten en het ondersteunen van het gebruik
  • Het uitvoeren van strategische analyses in prioritaire aandachtsgebieden
  • Het ontwikkelen, begeleiden van de uitvoering en evaluatie van actieplannen en verbetertrajecten
  • Het bieden van ondersteuning bij de opmaak van werk- en beleidsdocumenten
  • Het uitvoeren van procesgerichte analyses van deelwerkingen van het korps
  • Het in beeld brengen en analyseren van de resultaten van het korps

Contactgegevens: 

Adviseur Marc Doize
Diensthoofd/beleidsadviseur/strategisch analist
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 524
Fax: 057 230 529
E-mail: marc.doize@arroieper.be
  
Inspecteur Dirk Loyson
GIS-coördinator
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 515
Fax: 057 230 529
E-mail: dirk.loyson@arroieper.be

Intern toezicht

De dienst intern toezicht valt onder het gezag van het politiecollege en de procureur des Konings, en staat onder de rechtstreekse leiding van de korpschef.

Intern toezicht onderzoekt elke klacht omtrent een politieoptreden op een grondige en objectieve wijze (à charge en à décharge). De nadruk hierbij ligt vooral op onpartijdigheid en een gelijke behandeling voor alle betrokken partijen. Elke klacht is een aanzet tot een leer- of verbetermoment voor de medewerkers of de organisatie. De melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek, tenzij het om een gerechtelijk onderzoek gaat. In dit geval verloopt de feedback via het parket. Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie krijgen kennis van alle ingediende klachten en het gevolg dat aan deze klachten wordt gegeven.Daarnaast gaat de dienst proactief tewerk door het uitwerken en verbeteren van thematische werkprocessen. De bevindingen en aanbevelingen worden door de dienst gerapporteerd aan de korpsleiding met het oog op kwaliteitsverbetering.

Contactgegevens:

Intern toezicht
Ter Waarde 54
8900 Ieper
  
Tel.: 057 230 518
Fax: 057 230 529
E-mail: intern_toezicht@arroieper.be