Noodnummer 101

Waar gaat het geld van een verkeersboete naartoe?

 

Het totaalbedrag aan geïnde boetes wordt voornamelijk verdeeld tussen de schatkist en het verkeersveiligheidsfonds. De wet bepaalt dat een vast (weliswaar geïndexeerd) bedrag naar de staatskas gaat. Het overschot gaat naar het verkeersveiligheidsfonds. 

Van het geld dat in het verkeersveiligheidsfonds terechtkomt, gaat een deel naar de aankoop van materieel door de federale politie, waarmee onder andere de verwerking van de boetes wordt betaald. Verder gaat een door de ministerraad bepaald bedrag naar de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten.

Ook de FOD Justitie krijgt nog een vastgelegd percentage voor de financiering van de uitvoering van alternatieve straffen, zoals sensibiliseringscursussen rond drugs en alcohol.

Van het overgebleven deel krijgt elke politiezone een geïndexeerd bedrag dat werd vastgelegd in 2007, net als de federale politie. Het overschot wordt verdeeld onder de gewesten op basis van de plaats waar de overtredingen vastgesteld werden. Zij verdelen dat geld onder de lokale politiezones aan de hand van een aantal parameters: de grootte van de zone, de daling van het aantal verkeersslachtoffers en/of verkeersongevallen met gekwetsten of doden en het aantal kilometer wegen in de zone.