Noodnummer 101

Zone 30: enkele vuistregels

 

   

 

Veel mensen denken dat de zwakke weggebruiker in een zone 30 overal voorrang heeft. Dit is echter niet juist! Binnen een zone 30 gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten, alleen is de toegelaten snelheid beperkt. Fietsers en voetgangers moeten zich natuurlijk ook veilig gedragen in het verkeer en op hun beurt respect hebben voor elkaar en bestuurders. We geven enkele aandachtspunten:

Oversteken: Overal, maar met Oogcontact!

Volgens de wegcode moet een voetganger die wenst over te steken voorrang verlenen aan autobestuurders, ook binnen een zone 30 (tenzij op een zebrapad). Door deze te verlagen naar 30 km/uur krijg je als weggebruiker meer tijd om oogcontact te maken en tot wederzijds respect te komen. Of een voetganger voorrang krijgt, is dus afhankelijk van de hoffelijkheid van de bestuurder. 

Zebrapaden worden principieel niet toegepast binnen zones 30, omdat de zone werd ingericht zodat voetgangers er op een veilige manier gebruik maken van de gehele publieke ruimte. In principe zouden voetgangers dus overal moeten kunnen oversteken. Aan de zebrapaden die wel werden behouden binnen een zone 30, bijvoorbeeld aan scholen, hebben voetgangers in principe voorrang en moeten bestuurders stoppen. Denk er wel aan: fietsers moeten ook stoppen!   

 

Op plaatsen waar geen oversteekplaats voor fietsers is voorzien gebruiken fietsers vaak het zebrapad om over te steken. Wanneer ze daarbij van hun fiets stappen en te voet over te steken, worden ze als voetganger beschouwd en hebben ze dus voorrang op de voertuigen die het zebrapad naderen. Maar dat is niet zo wanneer fietsers al rijdend oversteken. Weliswaar bevat het verkeersreglement geen bepaling die dat verbiedt, maar het is duidelijk dat fietsers er dan wel voor moeten zorgen de voetgangers bij het oversteken niet te hinderen. Bovendien hebben zij dan, in tegenstelling tot de voetgangers, geen voorrang op het naderende verkeer.

Voorrang: Verlenen en Veiligheid

Voorrang van rechts is de basisregel binnen zone 30. Ook fietsers moeten voorrang verlenen aan voertuigen die van rechts komen. Voor fietsers gelden in principe dezelfde voorrangsregels als voor andere bestuurders : ze moeten voorrang geven aan wie van rechts komt, ze moeten aan iedereen voorrang verlenen wanneer ze een manoeuvre uitvoeren (b.v. van rijstrook veranderen of rechtsomkeer maken), ze moeten de stopborden respecteren evenals omgekeerde driehoeken (verplichting voorrang te verlenen), enz. 

 

Schoolomgeving

Naast een zone 30 bestaat ook een schoolomgeving. Ook hier mag je niet sneller rijden dan 30 km/u. Een combinatie van verkeersborden duiden de schoolomgeving aan.

Bij een vast bord mag je nooit sneller rijden dan 30 km/u, ook niet buiten de schooluren, tijdens de vakantie of tijdens het weekend. Als het begin van de zone wordt aangegeven met een dynamisch bord, geldt de snelheidsbeperking enkel als het bord oplicht.