Noodnummer 101

Tips: sluikstorten

  

Sluikstorten is al jaren een vast werkpunt binnen het zonale actieplan. Tijdens de lokale veiligheidsbevraging komen sluikstorten en zwerfvuil voor veel gemeenten naar voor als één van de voornaamste vormen van overlast.  Bij de overstap van lokale naar zonale politieverordening werd er een hoofdstuk opgesteld voor een  uniforme regelgeving binnen dit thema, maar de meeste gemeenten hebben nog een aanvullende verordening met specifieke regelgeving.

Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is. Dit gaat echter verder dan het dumpen van grof huisvuil aan de kant van de weg.  Het achterlaten van afval op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten, valt ook onder het begrip sluikstorten

Vaak is men zich niet bewust van de overtreding. Deze onbewuste overtredingen gebeuren meestal in verband met openbare vuilnisbakken, ophalen van vuilnis en in de buurt van glascontainers.

Openbare vuilnisbakken

Het is toegestaan om klein afval  in de daarvoor voorziene vuilnisbakken op openbare plaatsen te deponeren op voorwaarde dat de verbruikers  zich op die openbare plaats bevinden. In die vuilnisbakken mag dus enkel afval van toevallige voorbijgangers: een papiertje van een snoepje, zakdoekje, lolly, restjes van snoep of snack, hondenpoep in een zakje... kunnen dus allemaal in de openbare vuilbak terecht.

Bankuittreksels, folders of grote verpakkingen horen hier niet thuis. Ook het vuil uit de wagen (asbak, verpakkingen) mag niet in de openbare vuilbak. Het deponeren van huishoudelijk afval in openbare vuilnisbakken wordt als sluikstorten beschouwd.

Ophalen van vuilnis

Per gemeente is er een reglement inzake het ophalen van huisvuil. Het te vroeg buitenzetten van huisvuil of geen gebruik maken van de daarvoor bestemde container of gemeentelijke vuilzak kan als sluikstorten worden beschouwd. Lees dus zeker de gemeentelijke afhaalkalender om dergelijke inbreuken te vermijden.

Glascontainers

Sluikstorten is vaak ook een probleem bij glascontainers.  Het is absoluut verboden om afvalstoffen naast of bij de glascontainer achter te laten, dus als de container vol is mag je niet zomaar leeggoed ernaast stapelen. Misbruik wordt namelijk beschouwd als sluikstorten.

 

Toezicht

Hierop wordt er toezicht voorzien door onder andere de wijkinspecteur, de gemeenschapswacht en de milieudienst van uw gemeente.  In onze zone wordt er ook gebruik gemaakt van twee (onopvallende) beveiligingscamera's die  helpen bij de bestrijding  sluikstorten. Deze worden meestal ingezet rond glas- en kledijcontainers of bij drukke wandel- of fietspaden. Wie op de beelden herkend wordt, riskeert een boete van minstens 75 euro. Daar bovenop kan de gemeente nog een opruimingskost aanrekenen. De herkenning kan aan de hand van een nummerplaat die zichtbaar is op de beelden of via een buurtonderzoek door de wijkinspecteur.

 

Sluikstorten melden?

U kan zelf melding maken van sluikstorten via uw wijkinspecteur of via de milieudienst van uw stad of gemeente.