Noodnummer 101

Privacyverklaring

 

 

De Politiezone Arro Ieper hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. 

 

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens te beschermen en met bijzondere zorgvuldigheid en op volledig transparante wijze te verwerken met strenge inachtneming van de wetgeving ter zake, zijnde:

 

 • de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement - kortweg GDPR - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door de politie en strafrechtelijke autoriteiten, en het vrije verkeer van die gegevens. Deze richtlijn zal worden omgezet in nationale wetgeving.
 • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018

 

Deze algemene privacyverklaring heeft als doel je volledige informatie omtrent het onderwerp te verstrekken. Ze licht onder meer toe hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.  Wij nodigen je uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak.

 

Je zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

De Politiezone Arro Ieper is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Als jouw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld met de volgende contactgegevens:

 

Politiezone Arro Ieper
Dienst Integrale Kwaliteitszorg
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Telefoon : 057/230 518
Email : PZ.ArroIeper.IKZ@police.belgium.eu

1. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een adres, een e-mailadres.

 

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

 

De politiezone Arro Ieper verwerkt, afhankelijk van het beoogde doeleinde, verschillende soorten persoonsgegevens. 

 

 

 

2. Wanneer en hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

De politiezone Arro Ieper verzamelt in hoofdzaak persoonsgegevens ter uitvoering van haar wettelijke opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

 

Daarnaast zal de politiezone ook onder meer in volgende gevallen persoonsgegevens verzamelen:

 • indien je gebruik maakt van het op de website beschikbare digitaal invulformulier ‘klachten, incidenten, suggesties of felicitaties over de lokale politie Arro Ieper’;
 • wanneer je vakantietoezicht aanvraagt;
 • wanneer je betrokken bent in een preventieve actie, opgezet door de politiezone Arro Ieper;
 • wanneer je solliciteert voor een job binnen de politiezone Arro Ieper;
 • wanneer je of jouw bedrijf meedingt in een procedure overheidsopdrachten;
 • wanneer je of jouw bedrijf een (handels)overeenkomst afsluit met de politiezone Arro Ieper;
 • wanneer je door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd;
 • wanneer je jezelf als bezoeker aanmeldt in één van onze politiekantoren;
 • wanneer je als ‘derde’, onderhouds-, herstellings- of installatiewerken uitvoert op de terreinen of binnen de infrastructuur van de politiezone Arro Ieper;
 • wanneer je jouw gegevens spontaan ter beschikking stelt, al dan niet in het kader van een specifiek project.

 

3. Op welke basis en voor welke doeleinden worden jouw gegevens verwerkt?

De politiezone Arro Ieper verwerkt normaliter enkel persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn wettelijke taken, het beschermen van de vitale belangen van personen, het vervullen van taken van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag. 

 

De doeleinden van deze verwerkingen van persoonsgegevens kaderen hoofdzakelijk binnen onze opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.  De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

 

Daarnaast verwerkt de politiezone Arro Ieper tevens persoonsgegevens ter vervulling van haar administratieve taken zoals opgesomd in de ministeriële omzendbrief van 1 december 2006 bevattende richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie (overheidsopdrachten, klachtenbeheer, afwezigheidstoezichten, preventieve acties zoals fietsgraveringen,…).

 

4. Hoe beschermen wij jouw gegevens?

De politiezone Arro Ieper zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen iedere accidentele, verboden of illegale vorm van toegang, mededeling, wijziging, verlies of vernietiging. 

 

Deze bescherming omvat onder meer:

 • maatregelen ter voorkoming dat niet bevoegde personen toegang krijgen tot de systemen voor verwerking van persoonsgegevens;
 • opmaken van een controlespoor om aan te geven of en door wie de persoonsgegevens werden ingevoerd, gewijzigd of verwijderd in de systemen voor verwerking van de persoonsgegevens;
 • maatregelen die waarborgen dat de personen met een toelating om gebruik te maken van de systemen voor verwerking van persoonsgegevens enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens waarvoor zij de toelating hebben overeenkomstig hun toegangsrechten en dat de betreffende gegevens tijdens de verwerking niet zonder toelating kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd noch verwijderd.

 

5. Wie heeft toegang tot jouw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

Jouw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op 'need-to-know'-basis (beperking toegang tot die personen die deze nodig hebben), afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld werden.

 

De toegang tot jouw persoonsgegevens door de bevoegde personeelsleden of gemachtigden is verder beperkt tot enkel die gegevens die relevant zijn voor de uitoefening van hun specifieke functie.  De personen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim en een strikte beroepsdiscretie.

 

Er kan gebruik gemaakt worden van externe verwerkers, maar enkel wanneer er een overeenkomst is tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de externe verwerker waarin afspraken gemaakt werden over de het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen.

 

Jouw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan andere instanties, tenzij een wettelijke bepaling hierin voorziet.  Zo zullen de ons verstrekte persoonsgegevens in het kader van het klachtenbeheer omtrent een politieoptreden worden meegedeeld aan de instanties die belast zijn met het toezicht op de politie (Vast Comité van toezicht op de politiediensten en de Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie). Deze derde partijen zijn eveneens gebonden door dezelfde normen zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

6.1. Recht op inzage

Je kan ons vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • met wie wij jouw gegevens delen;
 • de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens
 • informatie over jouw rechten die je kan uitoefenen (rectificatie, wissen,...) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens.

 

6.2. Recht op rectificatie

Indien je vaststelt dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om deze te rectificeren.

 

6.3. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In welbepaalde gevallen heb je  de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens te doen wissen.

Dat is onder meer het geval wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • de verwerking van jouw gegevens uitsluitend op jouw toestemming berust en je beslist om die in te trekken;
 • je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van jouw gegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

Je recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om jouw gegevens te blijven bewaren voor zover verwerking onder meer nodig is:

 • voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

 

6.4. Recht op beperking van de verwerking

In welbepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om die juistheid te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • jouw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de voorgenomen gerechtvaardigde gronden van de verwerking zwaarder wegen dan jouw persoonlijke rechten of belangen.

 

6.5. Recht op overdraagbaarheid

De politiezone Arro Ieper verwerkt normaliter enkel persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn wettelijke taken, het beschermen van de vitale belangen van personen, het vervullen van taken van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag.  In die gevallen geldt het recht op overdraagbaarheid niet.

 

6.6. Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door de politiezone Arro Ieper. In dat geval wordt een beoordeling gemaakt of er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw persoonlijke rechten of belangen.

 

6.7. Recht om jouw toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens geënt is op jouw voorafgaande toestemming heb je ten allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

Indien je in voorkomend geval gebruik wenst te maken van (één van) voornoemde rechten, neem dan contact op met de Dienst Integrale Kwaliteitszorg van de politiezone Arro Ieper (PZ.ArroIeper.IKZ@police.belgium.eu ). 

 

7. Bewaartermijn van de gegevens

De Politiezone Arro Ieper zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

De bewaartermijnen van de dossiers waarin persoonsgegevens worden opgenomen staan hoofdzakelijk vermeld in de ministeriële omzendbrief PLP40 betreffende de archieven van de lokale politie. 

8. Cookies

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen ‘Cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden.

 

Een Cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt.

De door ons gebruikte Cookies kunnen niet worden aangewend om personen te identificeren. Zij kunnen slechts een machine identificeren.

Je kan je internetbrowser instellen zodat Cookies niet worden geaccepteerd, dan ontvang je een waarschuwing wanneer een Cookie geïnstalleerd wordt of dat de Cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van de browser. Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van Cookies.

 

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over onze verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je ons onmiddellijk te contacteren op voornoemd Email-adres.

 

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Controleorgaan op de politionele informatie

+32 (0)2 549 94 20
Leuvenseweg 48
1000 Brussel