Noodnummer 101

Directie Beheer

 

  

Elke organisatie, ook een politiezone, heeft nood aan een actief personeels-, middelen- en informatiebeleid dat inspeelt op de verwachtingen van alle betrokkenen en tegelijk rekening houdt met de reële toestand en budgettaire beperkingen.

De directie beheer is verantwoordelijk voor de uitbouw van het personeels-, middelen- en informatiebeleid van de politiezone. Zij levert advies aan de korpschef en vormt de draaischijf van de informatieverwerking.

Op strategisch niveau staat de afdeling in voor de opmaak van de personeelsformatie en het financieel meerjarenplan, in samenspraak met de bijzonder rekenplichtige.

Op tactisch en operationeel niveau draagt de afdeling zorg voor de niet-operationele ondersteuning van de basispolitiezorg, omvattend:

  • het personeelsbeheer en de personeelsadministratie
  • het communicatiebeleid en de algemene administratieve informatieverspreiding
  • het logistiek beheer en de coördinatie van dossiers m.b.t. overheidsopdrachten
  • begroting en het financieel beleid van de politiezone
  • het informaticabeheer en onderhoud van de telematica-infrastructuur

 

De voorbereiding en opvolging van dergelijke dossiers wordt gecoördineerd binnen de Directie Beheer, bestaande uit:

Daarnaast staat de afdeling in voor de dossiervoorbereiding en opvolging van politiecollege, politieraad, basisoverlegcomité en zonale veiligheidsraad en verzorgt zij de contacten met de toezichthoudende overheid.

Contactgegevens:

Adviseur Ellen Cloet
Korpssecretaris
Ter Waarde 54
8900 Ieper
Tel.: 057 230 523
E-mail: Ellen.cloet@police.belgium.eu
 
 
 

Terug

Personeelsbeheer

De dienst personeelsbeheer staat in voor alle personeelsaangelegenheden binnen de zone.

Het activiteitendomein van deze dienst begint reeds bij de rekrutering van potentiële kandidaten voor een job bij de politie. De dienst staat ook in voor de organisatie van aanwervingsprocedures. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan het onthaal en de voortdurende loopbaanontwikkeling en vorming van het personeelslid. De dienst heeft oog voor een goede personeelsbegeleiding,- voorziening en- organisatie.

HR behartigt het administratief dossier van elk personeelslid en is uiteraard ook verantwoordelijk voor de volledige loonverwerking.

De dienst heeft ook oog voor actuele ontwikkelingen op het vlak van personeelsbeleid en participeert dan ook actief aan diverse overlegorganen. Dit stelt hen ook in staat naar de overheden de nodige beleidsadviezen te formuleren. 

 

Contactgegevens:

Diensthoofd HR:
Joost Dekaezemaker

Dienst personeelsbeheer
Ter Waarde 54
8900 Ieper

Tel.: 057 230 555
E-mail: PZ.ArroIeper.personeelsbeheer@police.belgium.eu
    

Terug
 

Logistiek beheer

De dienst logistiek beheer staat in voor de algemene coördinatie en opvolging van het middelenbeleid in de politiezone. In samenspraak met diverse interne en externe partners is de dienst verantwoordelijk voor:

  • het inventariseren en analyseren van de logistieke en infrastructurele noden in het korps
  • het opmaken van adviezen in het kader van middelenbeleid ten behoeve van het afdelingshoofd en het managementteam
  • het coördineren en opvolgen van alle dossiers met betrekking tot overheidsopdrachten
  • het beheer van juridische geschillendossiers, contracten, dossiers burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, schadegevallen en verzekeringsdossiers
  • de dagelijkse zorg voor de aanwezigheid van alle materiële en infrastructurele middelen noodzakelijk voor de goede werking van de politieorganisatie

 

Contactgegevens:

Adviseur Glen Saeremans
Diensthoofd logistiek beheer
Dienst logistiek beheer
Ter Waarde 54
8900 Ieper
 
Tel.: 057 230 550
E-mail: PZ.ArroIeper.Logistiek@police.belgium.eu
 

 Terug 

Terug

ICT

De dienst ICT staat in voor het beheer en het onderhoud van ICT infrastructuur en apparatuur van de lokale politie. De 3 systeembeheerders ondersteunen de operationele en administratieve diensten door beheer van het server-, computer- en printerpark. Ze dragen ook bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van federale en lokale software.

Naast de traditionele hardware en software volgt deze dienst de voorzieningen op voor wat betreft analoge en digitale communicatie op het vlak van radio- en telefonie. 

 

Contactgegevens:

Dienst ICT
Ter Waarde 54
8900 Ieper

Tel.: 057 230 556
E-mail: PZ.ArroIeper.ICT@police.belgium.eu
 

Terug

Financieel beheer

De dienst financieel beheer staat in voor het beheer van de boekhouding van de politiezone en ondersteuning van het algemeen financieel beleid. De dienst is verantwoordelijk voor de opmaak van financiële analyses en rapporten ten behoeve van het beleid, en ontwikkelt initiatieven om een vlotte opvolging en controle van de aanwending van budgetten mogelijk te maken. Daarnaast zorgt de dienst voor het dagelijks financieel beheer en de beschikkende informatie op het vlak van ontvangsten, uitgaven en boekhouding.

 

Contactgegevens:

Dienst financieel beheer

Ter Waarde 54
8900 Ieper

Tel.: 057 230 557
E-mail:PZ.ArroIeper.Logistiek@police.belgium.eu

Terug