Noodnummer 101

Vacatures: ASSISTENT (niveau C) voor dienst kwaliteitszorg en ASSISTENT (niveau C) voor dienst logistiek

 

We hebben momenteel 2 vacatures openstaan. 

 

 

De politiezone Arro Ieper gaat over tot de  contractuele aanwerving (m/v) van:

ASSISTENT  (niveau C) voor dienst kwaliteitszorg

Functieomschrijving

 • ondersteunen van de strategisch analist door het aanleveren van data
 • beheren GIS-systeem
 • uittekenen van basiskaarten en plannen
 • ondersteunen en opleiden van de interne gebruikers met betrekking tot het gebruik van ter beschikking gestelde applicaties
 • ondersteunen bij opmaak van sjablonen voor zonale documenten

 

Klik hier voor de volledige functieomschrijving de vereisten en de selectieprocedure

 

ASSISTENT  (niveau C) voor dienst logistiek

Functieomschrijving

 • Basisonderhoud gebouwen, parkings en opritten
 • Specifiek onderhoud gebouwen
 • Onderhoud en herstellingen voertuigenpark
 • Ondersteuning dienst logistiek

  

Klik hier voor de volledige functieomschrijving de vereisten en de selectieprocedure

 

FUNCTIEBESCHRIJVING Assistent (M/V) – dienst kwaliteitszorg

Contract van 1 jaar
Niveau C


Taak van de dienst

 

De dienst kwaliteitszorg staat in voor het opzetten en uitvoeren van strategische analyses die het politieel beleid moeten ondersteunen. 

De dienst bestudeert de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen binnen de zone. Naast het uitvoeren van  statistische en geografische analyses die een beter zicht geven in de omvang, ernst, oorzaken, verschijningsvormen en de evolutie van de veiligheidsfenomenen in tijd en ruimte staat de dienst tevens in voor de contextualisering van de politiële criminaliteitsstatistieken. 

De dienst zorgt voor de nodige ondersteuning bij de opmaak van het ZVP en de ontwikkeling van de actieplannen.

Staat in voor het bepalen van het algemeen kader en stelt hierbij de nodige stuurborden op.

In het raam van de organisatiebeheersing wordt ondersteuning geboden aan de projectverantwoordelijke (ZVP) en of aan de lijnverantwoordelijke bij het bepalen van meetindicatoren, de ontwikkeling van stuurborden en specifieke informaticatoepassingen in functie van de realisatie van de vooropgestelde doelen.

Zij ondersteunt de diverse diensten (knowhow), zodat deze diensten de rapporten kunnen opstellen die vereist worden door het management.

Als beleidsondersteunende instantie staat de dienst tevens mee in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van de interne bedrijfsvoering conform het EFQM- managementmodel Politie België. Daarnaast draagt de dienst bij tot de ondersteuning van de korpsleiding bij de optimalisatie van de besturingsinformatie en de bedrijfsprocessen.

Hoofdbestanddelen van de functie en specifieke deeltaken


 

a) Hoofdbestanddelen

 • uitvoeren van de taken en opdrachten onder leiding van de functioneel verantwoordelijke
 • bevorderen van samenwerking binnen de diensten van de afdeling en tussen de verschillende afdelingen en diensten van de organisatie
 • formuleren van verbetervoorstellen met het oog op een kwaliteitsvolle werking van de dienst
 • kwaliteitsvol afhandelen van opgedragen opdrachten, met respect voor de gestelde termijnen
 • actief deelnemen aan overlegmomenten binnen de dienst
 • doordrongen zijn van en handelen volgens de waarden van de organisatie
 • onderhouden van relaties met interne en externe partners waartoe gemandateerd

 

b) Functiespecifieke taken

 • ondersteunen van de strategisch analist door het aanleveren van data
 • beheren GIS-systeem

 

c) Deeltaken

 • volgen van bijkomende opleidingen en vormingen noodzakelijk voor een optimale taakuitvoering
 • uittekenen van basiskaarten en plannen
 • ondersteunen en opleiden van de interne gebruikers met betrekking tot het gebruik van ter beschikking gestelde applicatie
 • ondersteunen bij opmaak van sjablonen voor zonale documenten 

Aantal vacante plaatsen en plaats van tewerkstelling: 1 betrekking

Werkplaats: Hoofdgebouw PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper

Indiensttreding: Er wordt gestreefd naar indiensttreding per 1 september 2019.

 

Wij bieden:

 • Een contractuele aanwerving (verlenging tot onbepaalde duur is mogelijk)
 • Een afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten
 • De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (24363,78 € minimum tot 38657,91 € maximum aan de huidige indexcoëfficiënt)
 • Maximum 3 jaar nuttige beroepservaring in de privésector komt bijkomend in aanmerking voor de geldelijke anciënniteit
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend, nacht of overuren
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Glijdende werkuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Diverse voordelen via de Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie

 

 

Specifiek diplomavereisten

a) Diploma

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau c bij de federale Rijksbesturen
 • Een diploma in een informatica richting is een pluspunt

 

b) Specifieke meerwaarden

 • grondige kennis van MS Office suite
 • kennis van GIS applicaties of bereidheid deze te verwerven
 • bereid zijn de opleiding functioneel beheerder te volgen

 

Selectieprocedure

- schriftelijk examen (kennis over de organisatie – informatie beschikbaar op de website www.arroieper.be)  en een praktische test (MS Office) op zaterdagvoormiddag 8 juni. De kandidaat moet voor beide examens 50% en samen 60% behalen.

- Max. 10 kandidaten worden toegelaten tot het selectiegesprek op zaterdag 15 juni.

Inschrijvingsdossier
- een kopie van je hoogst behaalde diploma dat beantwoordt aan de niveauvereiste
- een recent uittreksel uit het strafregister (maximum drie maand oud)
- een cv en een sollicitatiebrief
- een kopie van het rijbewijs

Het inschrijvingsdossier moet aangetekend worden  toegezonden aan:
PZ Arro Ieper

Dienst personeelsbeheer
Ter Waarde 54
8900 Ieper

Uiterste inschrijvingsdatum: 29 mei 2019 (poststempel telt als bewijs)

 

Inlichtingen

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij:
Joost Dekaezemaker – Diensthoofd Personeelsbeheer, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper.
Tel : 057 23 05 12

E-mail : PZ.ArroIeper.Personeelsbeheer@police.belgium.eu  

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING Assistent (M/V) – dienst logistiek

Contract van 1 jaar
Niveau C
  

Taak van de dienst  

 

De dienst logistiek beheer staat in voor de algemene coördinatie en opvolging van het middelenbeleid in de politiezone. In samenspraak met diverse interne en externe partners is de dienst verantwoordelijk voor:

 • het inventariseren en analyseren van de logistieke en infrastructurele noden in het korps
 • het opmaken van adviezen in het kader van middelenbeleid ten behoeve van het afdelingshoofd en het managementteam
 • het coördineren en opvolgen van alle dossiers met betrekking tot overheidsopdrachten
 • het beheer van juridische geschillendossiers, contracten, dossiers burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, schadegevallen en verzekeringsdossiers
 • de dagelijkse zorg voor de aanwezigheid van alle materiële en infrastructurele middelen noodzakelijk voor de goede werking van de politieorganisatie

 

Hoofdbestanddelen van de functie en specifieke deeltaken

 

a) Hoofdbestanddelen

 • ingezet worden voor de uitvoering van de taken zoals omschreven in de toepasselijke wetten en uitvoeringsbesluiten (Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992 en de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van 7 december 1998...) en dit volgens de bevoegdheden door de wet verleend
 • uitvoeren van de taken en opdrachten onder leiding van de functioneel verantwoordelijke en individueel kunnen werken
 • bevorderen van samenwerking tussen de medewerkers van de afdeling en met de medewerkers van de verschillende afdelingen en diensten van de organisatie
 • formuleren van verbetervoorstellen met het oog op een kwaliteitsvolle werking van de dienst
 • meewerken aan lokaal gerichte acties en projecten in het raam van het algemeen korpsbeleid en het zonaal veiligheidsplan
 • kwaliteitsvol afhandelen van opgedragen opdrachten, met respect voor de gestelde termijnen
 • actief deelnemen aan overlegmomenten binnen de dienst
 • doordrongen zijn van en handelen volgens de waarden van de organisatie
 • onderhouden van relaties met interne en externe partners waartoe gemandateerd van rapporten ten behoeve van de dienst en bijhouden van klassementen en archief eigen aan de dienst

 

b) Functiespecifieke taken

 • Basisonderhoud gebouwen: vervangen van lampen, kleine herstellingswerken (lekkende WC, schade aan een stopcontact, deurpompen …) en preventief onderhouden van de infrastructuur.
 • Basisonderhoud parkings en opritten: groenonderhoud, strooien, kleine herstellingswerken …
 • Specifiek onderhoud gebouwen: schilderwerken, aanpassingswerken aan lokalen
 • Onderhoud en herstellingen voertuigenpark: afspraken maken met de diensten en garages, bijhouden van database, voorstellen van vernieuwingen … Kleine herstellingswerken zijn een mogelijkheid. Dit betreft wagens, scooters en (elektrische) fietsen.
 • Ondersteuning dienst logistiek: verwijderen van afgedankt materiaal, verhuis materiaal tussen de verschillende locaties, installeren van nieuw meubilair en administratief werk in samenwerking met de overige collega’s.
 • Op regelmatige basis wordt met het diensthoofd overlegd betreffende de (toekomstige) werkzaamheden. In samenspraak wordt een flexibele kalender opgesteld. Hierbij moeten prioriteiten opgesteld en opgevolgd worden. Eindverantwoordelijk en beslissing liggen bij het diensthoofd, maar de nodige inspraak is vereist.
 • Verzamelen van klachten en bedenkingen om uit te voeren werken op te stellen in combinatie met eigen voorstellen en adviezen.
 • Voor het correct uitvoeren van deze taken wordt het nodige materiaal aangekocht op basis van een voorstel. Onderhoud hiervan zijn in eigen beheer.
 • De taken worden grotendeels zelfstandig uitgevoerd. Een sociale werking met het diensthoofd en collega’s zijn ook hierbij primordiaal.

 

 

Aantal vacante plaatsen en plaats van tewerkstelling: 1 betrekking

Werkplaats: Hoofdgebouw PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper

Indiensttreding: Er wordt gestreefd naar indiensttreding per 1 september 2019.

 

Wij bieden:

 • Een contractuele aanwerving (verlenging tot onbepaalde duur is mogelijk)
 • Een afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door vele menselijke contacten
 • De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (24363,78 € minimum tot 38657,91 € maximum aan de huidige indexcoëfficiënt)
 • Maximum 3 jaar nuttige beroepservaring in de privésector komt bijkomend in aanmerking voor de geldelijke anciënniteit
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend, nacht of overuren
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Glijdende werkuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Diverse voordelen via de Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie

 

 

Specifiek diplomavereisten

a) Diploma

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau c bij de federale Rijksbesturen
 • Een diploma in een technische richting is een pluspunt

 

b) Specifiek vereisten

 • Praktische ervaring is een pluspunt
 • Gevorderde kennis elektriciteit
 • Je bent in het bezit van minstens een rijbewijs B
 • Basiskennis HVAC, sanitair en groenonderhoud
 • Basiskennis Word, Excel en Outlook
 • Bereid tot bijscholing (functieomschrijving is niet beperkend)
 • Beschikken over de nodige fysieke vaardigheden

 

 

Selectieprocedure

- schriftelijk examen (kennisvragen over de organisatie – informatie beschikbaar op de website www.arroieper.be + kennisvragen over de functie)  en een praktische test op zaterdagvoormiddag 15 juni. De kandidaat moet voor beide examens 50% en samen 60% behalen.

- Max. 10 kandidaten worden toegelaten tot het selectiegesprek op zaterdag 22 juni.

Inschrijvingsdossier
- een kopie van je hoogst behaalde diploma dat beantwoordt aan de niveauvereiste
- een recent uittreksel uit het strafregister (maximum drie maand oud)
- een cv en een sollicitatiebrief
- een kopie van het rijbewijs

Het inschrijvingsdossier moet aangetekend worden  toegezonden aan:
PZ Arro Ieper

Dienst personeelsbeheer
Ter Waarde 54
8900 Ieper

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 mei 2019 (poststempel telt als bewijs) 

 

Inlichtingen

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij: 
Joost Dekaezemaker – Diensthoofd Personeelsbeheer, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper.
Tel : 057 23 05 12

E-mail : PZ.ArroIeper.Personeelsbeheer@police.belgium.eu